مشحون منافع ملی را زیر پا می گذارد

مطلب و یا خبر مشحون منافع ملی را زیر پا می گذارد از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیر باشگاه شیمیدر گفت: مشحون حاضر است به خاطر خصومت های شخصی منافع ملی ایران و کرسی های بین المللی از بین برود.