برخی هر روز سخنی می گویند که با شان منطقه و مردم و غرب جدید سازگاری ندارد

مطلب و یا خبر برخی هر روز سخنی می گویند که با شان منطقه و مردم و غرب جدید سازگاری ندارد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه برخی هر روز سخنی می گویند که با شان منطقه و مردم و غرب جدید سازگاری ندارد افزود: می گویند پول بدهید در می مانیم و اگر ندهید می رویم؛ ما می گوییم شما اگر برای همیشه تشریف…