موافقت نمایندگان با تنظیم مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

مطلب و یا خبر موافقت نمایندگان با تنظیم مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش موافقت د.

اطلاعات