ت موظف به ساماندهی خزانه داری کل کشور و بدهی هایش شد

مطلب و یا خبر ت موظف به ساماندهی خزانه داری کل کشور و بدهی هایش شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مجلس شورای ی با تصویب ماده ای از لایحه برنامه ششم توسعه ت را موظف به ساماندهی خزانه داری کل کشور، نظام مالی و محاسباتی کشور و بدهی هایش د.

اطلاعات