ویژگی که شهردار باید داشته باشد

مطلب و یا خبر ویژگی که شهردار باید داشته باشد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
زهرا نژادبهرام - عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران: ابرشهر تهران ویژگی های خاصی دارد که توجه به آنها در مدیریت بسیار حائز اهمیت است، از آن جهت که شهرداری پایتخت جایگاه مشخص و مهمی را در ساختار مدیریتی کشور…