درخواست ها درباره برنامه موشکی ایران احمقانه است

مطلب و یا خبر درخواست ها درباره برنامه موشکی ایران احمقانه است از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
«ال اندر آزادگان» بر این باور است که تغییر مهره های کلیدی ت ترامپ نشانه جدیت وی برای وج از است حال آنکه اروپایی ها هم در نهایت منافع خود را در همسویی با می بینند.

آخرین جستجو ها