مسئولیت ناپذیری به سبک ت و شورانشینان پایتخت

مطلب و یا خبر مسئولیت ناپذیری به سبک ت و شورانشینان پایتخت از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مشکلات کشور که تا دیروز، علّت های ملموس داشت و ناشی از سوءمدیریت، خودشیفتگی و عدم وجود تخصص بود امروز علّت های انتزاعی، مبهم و غیر ملموس پیدا کرده اند.

آخرین جستجو ها