نسخ های خطی کهن شیعی معدوم شدند!

مطلب و یا خبر نسخ های خطی کهن شیعی معدوم شدند! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون کتابخانه ملی ایران از قاچاق برخی از نسخ بسیار کهن شیعی به خارج از کشور و همچنین معدوم شدن آن ها خبر داد و از این اتفاق اظهار تاسف کرد.

آخرین جستجو ها