:آقای تاج!کار رئیس فدراسیون فقط نشستن پشت میز نیست/مگر عید است که کامرانی ف یام تبریک می فرستد؟

مطلب و یا خبر :آقای تاج!کار رئیس فدراسیون فقط نشستن پشت میز نیست/مگر عید است که کامرانی ف یام تبریک می فرستد؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
علی گفت: آقایان با این نوع رأی صادر قوانین قضایی مملکت را هم زیر سؤال بردند تا نشان بدهند فقط دنبال محروم علی بودند.

آخرین جستجو ها