ثبت سفارش غیرقانونی 19 هزار خودروی وارداتی چطور انجام شد؟

مطلب و یا خبر ثبت سفارش غیرقانونی 19 هزار خودروی وارداتی چطور انجام شد؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اگر سایت شده باشد یکباره 19 هزار خودرو ثبت سفارش نشده بلکه به تدریج باید متوجه این موضوع می شدند و از ورود غیرقانونی خودروها جلوگیری می د.