افزایش 100درصدی اشتغال ان با تفکیک نظارت از بازرسی

مطلب و یا خبر افزایش 100درصدی اشتغال ان با تفکیک نظارت از بازرسی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون راه با تاکید بر تداوم اصلاحات ساختاری در سازمان های نظام ی ساختمان، گفت:با تفکیک نظارت از بازرسی نه تنها مسئولیت های حین ساخت شفاف می شود، بلکه می توان پیش بینی کرد ان بیشتری تا دوبرابر…