برنامه ریزی «کمیته ای » برای پرونده بابک زنجانی/ اتهام زنی به نهادهای انقل در دستورکار

مطلب و یا خبر برنامه ریزی «کمیته ای » برای پرونده بابک زنجانی/ اتهام زنی به نهادهای انقل در دستورکار از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قرار است پرونده بابک زنجانی و را ارهای استفاده از آن در فضای انتخاباتی در اتاق فکر جریانی خاص بررسی و مورد بهره برداری قرار گیرد.

آخرین اخبار