بحران آب در منطقه غرب آسیا و پیامدهای امنیتی و نظامی

مطلب و یا خبر بحران آب در منطقه غرب آسیا و پیامدهای امنیتی و نظامی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران گفت:بحران کمبود آب در منطقه، پیامدهای امنیتی و نظامی د ی خواهد داشت و راه حل کاهش پیامدهای بحران آب، همکاری‏ های منطقه‎ای در قالب تقویت دیپلماسی آب است.