واگذاری مخابرات در ت

مطلب و یا خبر واگذاری مخابرات در ت از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
راه و شهرسازی گفت: در ایران پروسه واگذاری ها و اینکه به چه ی واگذار می شود مشخص نیست و نتیجه این می شود که امروز همه در چنگال آن گرفتاریم. واگذاری در یک دوره ای در شرایط غیر رقابتی و تحت عنوان پرداخت دیون ت انجام شد و مجموعه دستگاه های تی از مراجع پاسخگو مانند مجلس خارج و به نهادهای غیر پاسخگو واگذار شدند.