کمک ایران به افغانستان برای جایگزینی کشت

مطلب و یا خبر کمک ایران به افغانستان برای جایگزینی کشت از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ایرنا نوشت:معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با از همکاری ایران با افغانستان برای کشت جایگزین در ولایت فراه افغانستان خبر می دهد و از انسداد 250 کیلومتر مرز باقیمانده در شرق کشور می گوید.

اطلاعات