11 درخت کهنسال ثبت و حریم غارعلیصدر تصویب شد

مطلب و یا خبر 11 درخت کهنسال ثبت و حریم غارعلیصدر تصویب شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
منطقه صدف کوهی آق بند گلستان و 11 درخت کهنسال نیز با تایید کارشناسان برجسته در فهرست آثار ملی ـ طبیعی کشور قرار گرفت.

آخرین جستجو ها