حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بو جرم محسوب می شود/ چاقوی ضامن دار مستثنی شد

مطلب و یا خبر حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بو جرم محسوب می شود/ چاقوی ضامن دار مستثنی شد از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مردم در خانه ملت حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بو را در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی انجام شود، جرم محسوب د.